Möt våra forskare

Alla våra stipendiater är knutna till Astrid Lindgrens Barnsjukhus eller anknutna till Institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet.

jonkonradsenbild

Hög andel RS-virus hos små barn

Varför får småbarn RS-virus just nu hur kan mera forskning få oss att förstå bakomliggande orsaker

Stiftelsen Barnforskningen har träffat Jon Konradsen, Sektionschef Barnallergi och Lungmedicin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, för att prata om RS-virus. Vi pratar om symtom, när man ska söka vård och om hur forskning kan hjälpa till att hitta vilka barn som får återkommande andningsbesvär och bestående astma.

”Nästan alla barn har haft en RSV infektion innan 2-3 års ålder och vanligast är att barnen får förkylningssymtom och inte blir så svårt sjuka. Risken för svåra symtom vid RSV infektion är större hos dom allra yngsta barnen, som lättare kan få svårt att andas och i vissa fall kan de behöva sjukhusvård”, säger Jon Konradsen.

Jon fortsätter, ”Man behöver vara uppmärksam på om barnet får svårt att andas, har svårt att äta och blir trött eller slö, då bör man söka vård, och särskilt uppmärksam bör man vara om man har barn under sex månader. En större risk för svåra symtom ser man också hos för tidigt födda barn eller barn med sjukdomar i lungorna eller hjärtat".

I år har många barn drabbats av infektion med RS-virus och höga nivåer av RSV-infektioner uppmättes redan tidigt på hösten. Ser man bakåt så brukade det vara särskilt vanligt med RSV-infektioner vartannat år och barn som varit sjuka ett år verkar ha ett visst skydd kommande år. Nu med restriktionerna i samband med pandemin så verkar mönstret ha ändrats. Nu finns det troligen flera årskullar av barn som inte utsatts för olika virusinfektioner, som t ex RS-virus. En vanlig smittoväg är att äldre förskolebarn smittar sina småsyskon hemma.

Vad ni tittar ni på i er forskning kring barn och virus, frågar vi Jon Konradsen

"Vi ser att barn som får svåra andningsbesvär i samband med en virusinfektion ibland får återkommande och kvarstående besvär som senare kan övergå till astma. Vi tittar i vår forskning på barn som fått andningsbesvär i samband med infektioner med RS-virus och Rhinovirus. Vi är särskilt intresserade av att undersöka vilka faktorer som påverkar om barnet får återkommande besvär, till exempel analyserar vi hur barnets ärftlighet, immunsystem och eventuell allergi är av betydelse för risken för att få återkommande besvär.  Vi gör nu en uppföljning vid 10-12 års ålder av 156 barn som inkluderades i vår studie i småbarnsåldern då de var i behov av sjukvård på grund av akuta infektionsutlösta andningsbesvär. Vi försöker hitta mönster för att se vilka som utvecklar astma och hur de kan särskiljas tidigt. Vi hoppas kunna ta bort oro hos föräldrar genom att kunna förutsäga om besvären var tillfälliga eller kan komma att bli återkommande".

Stöd till riktat barnforskning behövs för att hitta orsaker till att barn insjuknar och genom det få ett bättre omhändertagande.

Ny viktig forskning om astma hos barn 

Jon Konradsen, Sektionschef Barnallergi och Lungmedicin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus berättar om sitt forskningsområde astma hos barn.

Riskfaktorer för astma
Akuta andningsbesvär i barnaåldern är skrämmande för både barn och föräldrar. Det är därför viktigt att söka markörer för att identifiera barn som löper risk att utveckla astma. Om vi kan identifiera faktorer som är avgörande för att barn utvecklar kronisk astma i skolåldern kan insatser riktas till barnen som har störst risk för kronisk sjukdom och barn som inte löper risk för astma kan undvika ineffektiv eller obehövlig behandling.

Andningsbesvär hos småbarn är en vanlig orsak till besök på akutmottagning och till inläggning på sjukhus. Trots liknande symtom kan sjukdomen variera när det gäller svårighetsgrad, risk för återinsjuknande och framför allt risk för framtida kronisk astma. Många barn blir symtomfria före skolåldern men 30-40% av barn som haft andningsbesvär i småbarnsåldern utvecklar astma. Astma utvecklas genom ett komplext samspel mellan arv och miljö. Hos barn har det länge varit känt att eksem och allergi har ett samband med utveckling av astma. Ny forskning visar att astmaliknande andningsbesvär som uppstår tidigt i livet hos småbarn, i samband med vanlig förkylning orsakad av rhinovirus, också ökar risken för att utveckla astma senare i barndomen.

Målsättningen i den så kallade Gewac- studien är att identifiera mera specifika riskfaktorer för att vissa barn utvecklar astma i skolåldern Vi gör nu en uppföljning vid 10-12 års ålder av 156 barn som inkluderades i vår studie i småbarnsåldern då de var i behov av sjukvård på grund av akuta infektionsutlösta andningsbesvär.

Förebygga astma

Vi forskar också på hur astma kan förebyggas hos barn som drabbas av akuta andningsbesvär i småbarnsåldern. Resultat från tidigare, mindre studier, indikerar att tre dagars steroidbehandling till barn som drabbats av andningsbesvär orsakat av rhinovirus kan skydda mot senare astmautveckling. I studien INSTAR kommer vi undersöka om man kan förebygga eller fördröja utvecklingen av astma hos barn som söker akut sjukvård på grund av astmalikande andningsbesvär och där orsaken visar sig vara en infektion med rhinovirus. Hypotesen är att om man ger en behandling mot inflammation vid en tidig tidpunkt i livet, i samband med det första anfallet, skulle det kunna minska risken för att utveckla kronisk inflammation och senare astma. Vi kommer följa barnen i två år efter inklusion i studien för att se om behandlingen har någon betydelse för vilka barn som utvecklar astma i uppföljningsperioden.

IMG_7732
IMG_7722

Utdelning av Hugo Lagercrantz Award 2021 till professor Marianne Thoresen  

Vid en ceremoni på Karolinska Institutet delade stiftelsen ut Hugo Lagercrantz Award för andra gången till norska professorn Marianne Thoresen för forskning om kylbehandling för att rädda hjärnan på nyfödda barn som har drabbats av syrebrist.

”Jag är väldigt stolt över att få motta Hugo Lagercrantz Award och glädjer mig mycket. Jag har också under många år samarbetat nära med kollegor i Sverige", säger professor Marianne Thoresen.

Marianne är pionjär inom området att kyla ner barn med syrebrist och hon har visat både kliniskt och experimentellt att man kan rädda hjärnan hos nyfödda barn, som drabbats av svår syrebrist under födelsen. Hon har arbetat med dessa frågor under 30 år, först med djurexperimentella modeller och därefter fortsatt med stora randomiserade internationella studier. Nyfödda barn kyls ner med en ”kyldräkt” och hjärnskadan blir mindre eller uppkommer inte alls. Utan denna behandling kan dessa barn drabbas av kramper, CP och andra neurologiska funktionshinder. Det är ett av de stora vetenskapliga genombrotten inom neonatologi under de senaste åren. Sedan 2010 är denna behandling internationell standard.

Utdelningsceremoni på Karolinska Institutet

Professor Marianne Thoresen höll vid utdelningsceremonin en föreläsning om "Cooling newborn infants after hypoxic ischemic injury - limitations and advances over the last 30 years"

Vi gratulerar Marianne Thoresen till priset!

IMG_2222

Stöd till forskningsprojekt på långtidscovid hos barn

Tillsammans med forskare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus genomför Stiftelsen Barnforskningen ett forskningsprojekt om barn och ungdomar med långtidscovid. Långtidscovid är ett tillstånd där symptom som illamående, huvudvärk och halsont kvarstår i månader efter en coviddiagnos.

Olof Hertting, PhD och överläkare vid Astrid Lindgrens Sjukhus och Petter Brodin, PhD och docent vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus leder forskningsprojeket och tittar på hur vanligt det är att barn och ungdomar som drabbas av långtidscovid får kvarstående symptom, om liknande symptom från hjärta och lungor likt de som setts hos vuxna, hur den kognitiva förmågan påverkas, hur andra kroniska sjukdomar påverkas samt om en strukturerad uppföljning och omhändertagande kan leda till snabbare återhämtning.

Gällande barn och ungdomar finns knappt några vetenskapliga rapporter i ämnet och det är av yttersta vikt att kunna studera barn och ungdomar med långtidseffekter av Covid-19 ur en fysisk, psykisk och social synvinkel. Symtomen skiljer sig från barn till barn men gemensamt är att de uppvisar en enorm trötthet. De orkar inte längre gå på sina aktiviteter eller knappt gå till skolan och många blir hemmasittande. Flera visar även symptom som huvudvärk, illamående, olika kroppssmärtor och nedstämdhet. Astrid Lindgrens Barnsjukhus har en unik närhet mellan klinisk forskning och patientvård vilket gör det möjligt att snabbt omsätta forskningen dit den bäst behövs.

En ny mottagning avsedd för barn som inte blir av med sina symptom efter ett tillfrisknande, så kallad långtidscovid eller postcovid, har startats på Karolinska i Solna. Mottagningen öppnades sista veckan i november 2020 och har sedan årsskiftet tagit emot cirka 130 barn, i alla åldrar men de flesta i nedre tonåren och en majoritet är flickor. Alla patienter följer först en väldigt enhetlig struktur avlocka undersökningar för att få en tydlig bild av deras status, både fysiskt och psykiskt. Det betyder att de, efter provtagningar, träffar läkare, fysioterapeut, och en psykolog. Olof Hertting är överläkare på Barninfektionsenheten på Karolinska i Solna och är en av dem som startat upp mottagningen. Specialistmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus tar emot barn från hela Sverige.

Anslag från Henry och Ella Ståhls Stiftelse

Tack vare nytt bidrag från Henry och Ella Ståhls Stiftelse förlöper arbetet att samla in data från patienterna framåt och ska i ett första stadie kartlägga data om patienterna i retroperspektiv studie. Det finns mycket laboratorieparametrar, data från fysiska tester och data från enkäter. I fas två kommer forskarna försöka förstå orsakerna till vad som gör att just dessa barn inte tillfrisknar efter sin infektion.

Hela världen efterfrågar mer vetenskap kring långtidscovid, både hos barn och vuxna. Mycket tyder redan på att barns symptom skiljer sig från vuxnas och det visar på vikten av det bedrivs specifik forskning på barn.

Vi vill rikta vårt varmaste tack till Henry och Ella Ståhls Stiftelse för forskningsanslaget för studier på långtidscovid hos barn. Tack för ert bidrag som möjliggör fortsatt forskning inom detta viktiga område.

Träffa våra stipendiater för 2020

På styrelsemötet i november beslutades att att dela ut årets stipendier till 8 forskare; Anna Vermé, Beatrice Skiöld, Katarina Övermo Tydén, Sofia Söderberg Kruth, Elsa Håkansson, Maria Magnusson, Alexandra Palmcrantz och Malin Holzmann.

Stort grattis till er alla!

Detta år blev det inte någon gemensam prisutdelning men vi har en rad glada stipendiater som har stort behov av stöd i sin forskning.

I år belönades även för första gången pristagare för bästa ST projekt och bästa magisteruppsats för sjuksköterskor. Martin Ritzens pris för bästa ST projekt delas i år av Lovisa Malmqvist och Fatine Khammari Nyström. Båda har gjort omfattande projekt och blivit publicerade. Britta Ygges pris för bästa magisteruppsats gick till Karin Andersson och Tora Arrbo Bodin.

Stort grattis till er alla!

Katarina-Övermo-Tydén

Katarina Övermo Tydén, barnkardiolog

Vårt forskningsprojekt handlar om att utveckla bedömningen av hjärtfunktionen hos barn med medfött diafragmabråck (CDH). Barnen föds ofta svårt sjuka och kräver intensivvård både före och efter operation. Vi vill genom en mer utförlig ultraljudsundersökning med funktionsbedömning av såväl höger som vänsterkammare kunna skräddarsy behandlingen. Vi vill följa hjärtfunktionen hos barn med CDH redan som foster, genom nyföddhetsperioden och under uppväxten, till tio års ålder. Vi hoppas att kunna förbättra vården av det svårt sjuka nyfödda barnet och upptäcka samt förebygga eventuell hjärtfunktionsnedsättning under uppväxten.

 

Anna-Vermé

Anna Vermé, sjuksköterska

Det finns stort behov av ökad evidensbaserad kunskap om hur barnsjukvården kan stötta ungdomar i överföringen från barnsjukvård till vuxensjukvård (transition). Syftet med projektet är att implementera och vetenskapligt utvärdera en sjuksköterskeledd transitionsmottagning för ungdomar med barnreumatism (juvenil Idiopatisk artrit). Fokus ligger på att utbilda ungdomarna och ge dem möjlighet att ta ansvar för sin sjukdom och behandling. Dessutom att erhålla empirisk kunskap och en djupare förståelse för hur redo patienter och föräldrar är för överflyttning.

 

Elsa-Håkansson

Elsa Håkansson, psykolog

Diabetes typ 1 är en sjukdom där det ställs höga krav på barn/ungdomar och föräldrar att minnas, planera, och problemlösa dygnet runt. I min forskning kommer jag försöka hitta ett sätt att upptäcka de familjer som behöver mer stöd i egenvården, sedan utforma och utvärdera en intervention för föräldrar i grupp. Mitt mål är att ge föräldrarna verktyg som kan underlätta samarbetet med barnen och skapa ett fungerande familjeklimat trots de utmaningar som diabetes innebär i vardagen. På sikt hoppas jag att det kan förbättra barnens hälsa och livskvalitet genom uppväxten.

Sofia-Söderberg-Kruth

Sofia Söderberg Kruth, dietist

Vi kommer undersöka om extra tillskott med probiotika kan förbättra hälsoutfall för extremt för tidigt födda barn (<28 veckors graviditetsålder) och undersöker risken för allvarliga komplikationer såsom nekrotiserande enterokolit och sepsis, samt matintolernas och tillväxt. De svenska riktlinjerna rekommenderar i dagsläget att probiotika kan ges till mycket för tidigt födda barn (> 28 veckors graviditetsålder). Vi vill i vår studie undersöka om probiotika har en preventiv effekt även på extremt för tidigt födda barn som har allra störst risk att drabbas av komplikationer.

Alexandra Palmcrantz

Alexandra Palmcrantz, fysioterapeut

I mitt arbete träffar jag barn med motoriska funktionsnedsättningar, främst cerebral pares (CP). Jag arbetar med tonusreduktion i teamet för botulinumtoxinbehandling och har också del av min tjänst på Motoriklab där vi bland annat gör undersökningar med 3D-rörelseanalys och där datainsamlingen till mitt mastersarbete har genomförts. Jag har sedan min grundutbildning 2017 haft förmånen att delta i forskningsprojekt där vi undersöker förutsättningar för motorisk funktion med fokus på muskelfysiologin hos barn med CP. Under vårterminen 2020 skrev jag min masteruppsats kring muskelstyrka, muskelvolym samt funktion i gående. Med det beviljade stipendiet är mitt mål vidare undersöka kort- såväl som långtidseffekter av behandling med botulinumtoxin på muskelfunktion hos dessa barn.

Malin Holzmann

Malin Holzmann, förlossningsläkare

Min forskning handlar om fosterövervakning med elektronisk avlyssning av fostrets hjärtfrekvens; kardiotocografi (CTG).

Vi undersöker om datoriserad tolkning av CTG kan bidra till infektionsdiagnostik bland kvinnor med för tidig vattenavgång utan värkar.

Vi undersöker också om datoriserad tolkning av CTG under förlossningen kan vara av värde vad gäller tecken på hotande syrebrist hos fostret.

I båda grupperna kan forskningen bidra till att minska risken för förlossningsrelaterade skador hos barnen.

beatrice skiöld

Beatrice Skiöld, neonatolog

Min forskning handlar om hjärnans utveckling hos nyfödda barn och hur man kan göra för att skydda hjärnan för att minska problem i uppväxten.

 

 

 

maria magnusson

 

 

Maria Magnusson, barnkoagulationsläkare 

Min forskning handlar om och specifika blödningsrubbningar hos barn.

Möt några av 2019-års stipendiater

David-Forsberg-200x276

David Forsberg

Med Dr

"Vi utvecklar ett verktyg för läkare och sjuksköterskor som ska hjälpa dem att upptäcka infektioner hos nyfödda barn som vårdas på sjukhus, så att behandling kan påbörjas tidigare. Verktyget utgår från puls och andning, vilket innebär att barnet inte påverkas mer än att det får några klisterlappar på bröstkorgen."

"Min forskning syftar till att undersöka om tillväxthormonbehandling i barndomen medför några hälsorisker på lång sikt för olika behandlade patientgrupper. Genom våra nationella kvalitets- och hälsoregister kan vi följa upp tidigare behandlade patienter och bidra med viktig kunskap om eventuella långtidsrisker med denna behandling."

Michele-Bedin-200x276

Michele Bedin

Med Dr

"Terapeutisk hypotermi (kylbehandling) är den enda tillgängliga behandlingen som visats kunna minska neurologiska skador hos de barn som drabbats av syrebrist till hjärnan i samband med förlossningen. Vår studie som bedrivs med stöd från Stiftelsen Barnforskningen syftar till att identifiera alternativa behandlingar som kan minska inflammationen som uppstår efter syrebristen och med hjälp av dessa kunna minska hjärnskadan."

"Att födas med en svår missbildning som kloakmissbildning innebär oftast flera operationer och många vårdtillfällen i början av livet, men oftast också många problem man bär med sig genom livet. Vikten av att följa dessa barn med tanke på livskvalitet, sexuell funktion och kirurgiskt resultat är stor då kunskapen kan ge oss verktyg att optimera vård och uppföljning."

Henrik-Hjelmgren-200x276

Henrik Hjelmgren

Universitetssjuksköterska, doktorand

"Med min forskning hoppas jag kunna ge barnen en tryggare vård genom förbättrad blodprovstagning. Felprover är tyvärr vanligt idag, men om vi får ner antalet felprover leder det till att barn slipper upprepade stick pga omprovtagningar, samt att vi kan snabbare ställa rätt diagnos och ge rätt behandling. Win-win situation, barnen får det bättre och sjukvården minskar tid och kostnader på provtagning"

"Med vårt projekt hoppas vi bidra till att med olika allergiprovtagningar kunna bättre urskilja vilka barn som tenderar att få bestående allergi och vilka barn som kan bli av med sin allergi. Vi ser också en enorm potentiell nytta om vi genom förändringar i den tidiga exponeringen skulle kunna minska antalet barn som drabbas av födoämnesallergier, vilket vi studerar."

Här kan ni läsa om ett antal forskare som fått stipendier tidigare år

Anna_Gunnerbeck_beskuren

Snus under graviditeten kan skada fostret

Jag heter Anna Gunnerbeck och är ST läkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus samt doktorand vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa sedan 2010. Min forskning handlar om vilka effekter nikotinexponering under fosterlivet har på det nyfödda barnets framtida hälsa.

I Sverige har vi en av världens lägsta siffror avseende rökning hos gravida kvinnor men hög användning av andra nikotininnehållande produkter, framförallt snus. Snus lanseras som ett säkert alternativ till rökning, ett nikotinersättningspreparat, inte bara i Sverige utan också internationellt. Det saknas kunskap om nikotins effekter på fostret under graviditet, men djurstudier tyder på att nikotin kan ha toxiska effekter på nervsystemet.

Vår hypotes är, att det är nikotinet som orsakar de skadliga effekterna på fostret som ses hos barn till rökare. Projektet spänner från studier i människa, där vi följer en stor mängd barn till snusande mödrar via populationsbaserade registerstudier  till basala studier av cellulära mekanismer för att förstå hur nikotin i så fall är skadligt.

Jag har hittills publicerat en studie, som visar ökad risk för andningsuppehåll i neonatalperioden hos barn till snusande mödrar jämfört med icke tobaksanvändande mödrar. Denna risk kvarstod också sedan man kontrollerat för ökad risk för prematur födsel (Gunnerbeck et al, Relationship of Maternal Snuff Use and Cigarette Smoking with Neonatal Apnea, Pediatrics, 2011).

Resultaten av dessa studier är av stor vikt för de rekommendationer som ges i mödravården till gravida kvinnor angående nikotinsubstitution vid rökstopp. Detta projekt är av betydelse också internationellt, men kan endast utföras i Sverige med vår höga andel kvinnliga snusare också under graviditet.

Elin_Loof

Bättre livskvalitet för barn som föds med deformerad fot

Jag heter Elin Lööf och är sjukgymnast på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Mitt främsta arbetsområde är barnortopedi.

Hösten 2012 började jag doktorera inom Nationella Forskarskolan i Vårdvetenskap på Karolinska Institutet. Mitt projekt handlar om barn som är födda med en allvarlig fotdeformitet, PEVA (Pes Equinus Varus Adductus) även benämnd klumpfot. PEVA (är en av de vanligaste muskulo-skeletala abnormiteten vid födseln och ev ta bort?) drabbar ca 100 nyfödda barn i Sverige varje år.

PEVA behandlas från födseln och fram till ca 4-5 års ålder. I vårt projekt vill vi undersöka barnens gång- och rörelsemönster efter att de har blivit färdigbehandlade, vilket görs med ett avancerat tredimensionellt rörelseanalyssystem.

I projektet vill vi även undersöka hur sjukgymnastik skulle kunna förbättra barnens delaktighet, fysiska aktivitet och livskvalitet i skolåldern. Sammantaget hoppas jag att vår forskning kan bidra till en ökad kunskap förståelse för barnen med PEVA ur ett helhetsperspektiv.

Johan_Hamrin

Förbättrad diagnostik och minskad risk vid svåra infektioner hos spädbarn

Jag heter Johan Hamrin och är ST-läkare inom barnmedicin på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Mitt  specialintresse är hur vi kan förbättra diagnostiken av svåra infektioner hos spädbarn.

Sedan januari 2012 har jag en forskartjänst som ger mig möjlighet att ägna halva min tid åt att ta hand om patienter och andra hälften åt att forska. Det som är spännande med detta är att jag har möjlighet att forska på ett område som i högsta grad berör de barnen som jag träffar när jag arbetar kliniskt.

Min forskning handlar om att ta reda på hur en infektion genom inflammation kan leda till andningsuppehåll (apnéer) hos spädbarn. För att studera detta tittar jag på ett specifikt ämne som bildas i samband med infektioner och som kan ha en dämpande effekt på hjärnans andningscentra. Genom att mäta detta ämne i urinen hoppas vi kunna förutsäga vilka barn som har en ökad risk av att drabbas av andningsuppehåll. Vi kanske också får bättre klart för oss hur pass svårt sjukt ett barn håller på att bli. Det skulle framför allt vara till nytta vid RS-virusinfektioner där vi vet att några barn kan bli svårt sjuka, men i nuläget inte kan säga vilka genom provtagning.

Samtidigt studerar jag i laboratorium hur luftvägscellerna blir inflammerade av RSV-infektionen och hur man skulle kunna dämpa den inflammationen.

Jag hoppas att min forskning kan bidra till att minska problemet med svåra infektioner och därmed rädda barns liv.

IKEA Foundation

Vi är stolta över vårt långsiktiga samarbete med IKEA Foundation


Läs mer

Möt våra forskare

Läs mer om våra forskningsprojekt


Läs mer

Sök stöd

Ansök om anslag för din forskning


Sök här